ГлавнаяКто МыПартнерыКонтакты vkontakte facebook twitter livejournal
Юридическая компания — «Основной закон», консультации и помощь в возвращении депозитов, защита по кредиту

ЮК
"ОСНОВНОЙ ЗАКОН" 

г. Донецк, бул. Пушкина, 2а                
тел.: (062) 334-99-77                               
         (095) 407-407-3

график работы: пн.- пт. с 9:00 до 18:00
          
                           

 Победа! Донецкий апелляционный хозяйственный суд оставил в силе законное решение Хозяйственного суда Донецкой области
Хозяйственным судом Донецкой области было отказано в удовлетворении исковых требований Общества с ограниченной ответственностью, предъявленных к клиен...


Победа! Апелляционный суд Донецкой области отправил дело на новое рассмотрение
Наш клиент застраховал свой автомобиль в страховой компании, а через некоторое время произошло ДТП, в результате которого автомобиль был полностью уни...
Минюст разъяснил правила написания наименования юридических лиц и их обособленных подразделений
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ


Изменена форма декларации о начале выполнения строительных работ
11.07.2012 года Кабинет Министров Украины вынес Постановление № 653, которым внес изменения в Порядок выполнения подготовительных работ и Порядок выпо...
Система Orphus


Минюст разъяснил правила написания наименования юридических лиц и их обособленных подразделений
3 августа 2012 г.

Минюст разъяснил правила написания наименования юридических лиц и их обособленных подразделений

 
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.03.2012 м. Київ N 368/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 березня 2012 р. за N 367/20680
 
Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу

Відповідно до частини сьомої статті 8 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу, що додаються.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Державній реєстраційній службі України (Єфіменко Л. В.) довести цей наказ до відома структурних підрозділів територіальних органів Міністерства юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України.

4. Структурним підрозділам територіальних органів Міністерства юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби України, довести цей наказ до відома голів виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, районних, районних в містах Києві та Севастополі державних адміністрацій.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О. В.

Міністр О. Лавринович
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної реєстраційної
служби України Л. В. Єфіменко
Перший віце-прем’єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і
торгівлі України А. П. Клюєв


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
05.03.2012 N 368/5
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 березня 2012 р. за N 367/20680
 

ВИМОГИ
щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу

I. Загальні положення
1.1. Найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ) та назву.
1.2. Назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а також містити інформацію щодо мети діяльності, виду, способу утворення, залежності юридичної особи та інших відомостей згідно з вимогами до найменування окремих організаційно-правових форм юридичних осіб, установлених Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та законами України.
1.3. Назва юридичної особи не може містити посилання на організаційно-правову форму.
1.4. Юридична особа може мати, крім повного найменування, скорочене найменування.
1.5. Найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи.
1.6. Найменування юридичної особи викладається державною мовою та додатково англійською мовою (за наявності).
1.7. У найменуванні юридичних осіб забороняється використання:
1.7.1. Повних чи скорочених найменувань органів державної влади або органів місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичних державних найменувань, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України, - у найменуваннях юридичних осіб приватного права.
1.7.2. Термінів, абревіатур, похідних термінів, заборона використання яких передбачена законами України.
1.8. Найменування відокремленого підрозділу повинно містити слова "відокремлений підрозділ" ("філія", "представництво" тощо) та вказувати на належність до юридичної особи, яка створила зазначений відокремлений підрозділ.
Написання найменування відокремленого підрозділу юридичної особи здійснюється відповідно до вимог, установлених пунктами 1.1 - 1.2, 1.4 - 1.7 цього розділу та розділами II - III цих Вимог.

II. Особливості найменування окремих юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів
2.1. Найменування установи має містити інформацію про характер її діяльності.
2.2. Найменування комунальних підприємств, державних та комунальних організацій (закладів, установ), дочірніх підприємств, підприємств споживчої кооперації та підприємств об’єднань громадян або релігійних організацій можуть містити інформацію про засновника цієї юридичної особи.
2.3. Слово "національний" використовується у найменуванні закладів (установ) України гуманітарної сфери, які набувають статусу національного згідно з Указом Президента України від 16.06.95 N 451 "Про Положення про національний заклад (установу) України".
2.4. Найменування товариства не може вказувати на належність товариства до відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і громадських організацій.
2.5. Найменування повного товариства має містити імена (найменування) всіх його учасників, слова "повне товариство" або містити ім’я (найменування) одного чи кількох учасників з доданням слів "і компанія", а також слова "повне товариство".
2.6. Найменування командитного товариства має містити імена (найменування) всіх повних учасників, слова "командитне товариство" або містити ім’я (найменування) хоча б одного повного учасника з доданням слів "і компанія", а також слова "командитне товариство".
2.7. Підприємства, установи та організації не мають права використовувати у своїх найменуваннях термін "кредитна спілка" і не підлягають державній реєстрації під найменуваннями, які включають цей термін, якщо вони створені в іншому порядку, ніж це передбачено Законом України "Про кредитні спілки".
2.8. Найменування банку має містити слово "банк", а також вказівку на організаційно-правову форму банку.
Слово "банк" та похідні від нього дозволяється використовувати у назві лише тим юридичним особам, які зареєстровані Національним банком України як банк і мають банківську ліцензію. Виняток становлять міжнародні організації, що діють на території України відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та законодавства України.
Не дозволяється використовувати для найменування банку назву, яка повторює вже існуючу назву іншого банку або вводить в оману щодо видів діяльності, які здійснює банк. Вживання у найменуванні банку слів "Україна", "державний", "центральний", "національний" та похідних від них можливе лише за згодою Національного банку України.
Відокремлений підрозділ банку використовує найменування лише того банку, відокремленим підрозділом якого він є. До назви відокремленого підрозділу банку може додаватися найменування місцезнаходження цього відокремленого підрозділу.
2.9. Найменування пенсійного фонду має містити вказівку на вид фонду, слова "недержавний пенсійний фонд" або "пенсійний фонд" та повинно відрізнятися від найменувань будь-яких інших пенсійних фондів, створених на території України.
Слова "недержавний пенсійний фонд" та "пенсійний фонд" можуть використовуватись у назвах юридичних осіб, що створюються відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", Пенсійним фондом України та його органами, а також підприємствами, установами й організаціями, що перебувають в управлінні Пенсійного фонду України.
2.10. У назві корпоративного інвестиційного фонду обов’язково зазначаються слова "корпоративний інвестиційний фонд" та тип і вид фонду. Якщо фонд є венчурним, це відображається у його назві.
Словосполучення "корпоративний інвестиційний фонд", "пайовий інвестиційний фонд" та похідні від них можуть використовуватись лише у назвах відповідних інститутів спільного інвестування, що створені згідно із Законом України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)".
2.11. Назва "торгово-промислова палата" та утворені на її основі словосполучення можуть використовуватися лише стосовно організацій, створених відповідно до Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні". Інші організації не мають права використовувати у своїх назвах словосполучення "торгово-промислова палата", "торгова палата" або "промислова палата".
2.12. Найменування асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань складається з двох обов’язкових частин - загальної та індивідуальної. Загальна частина найменування містить слово "асоціація" чи слово, яким позначається добровільне об’єднання асоціацій, та має відтворювати статус асоціації. Індивідуальна частина найменування має відрізнятися від найменувань уже зареєстрованих в установленому порядку асоціацій. Індивідуальна частина найменування всеукраїнської асоціації має містити назву територіального рівня органів місцевого самоврядування, які об’єднує ця асоціація.
2.13. Слова "страховик", "страхова компанія", "страхова організація" та похідні від них дозволяється використовувати у назві лише тим юридичним особам, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності.
Використання слів "державна", "національна" або похідних від них у назві страховика дозволяється лише за умови, що єдиним власником такого страховика є держава.
2.14. Назва об’єднання громадян повинна складатися з двох частин - загальної та індивідуальної. Загальна назва (партія, рух, конгрес, союз, спілка, об’єднання, фонд, фундація, асоціація, товариство тощо) може бути однаковою у різних об’єднань громадян. Індивідуальна назва об’єднання громадян є обов’язковою і повинна бути суттєво відмінною від індивідуальних назв зареєстрованих в установленому порядку об’єднань громадян з такою самою загальною назвою.
2.15. Обласні, міські, районні організації, первинні осередки політичної партії та інші структурні утворення, передбачені статутом партії, використовують назву політичної партії з доповненнями, які визначають їх місце в організаційній структурі політичної партії.
2.16. Визначення "профспілка" або похідні від нього можуть використовувати у своєму найменуванні лише ті організації, які діють на підставі Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

III. Правила написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу
3.1. Назва юридичної особи береться у лапки та зазначається безпосередньо після організаційно-правової форми суб’єкта господарювання (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ).
Використання лапок у найменуванні юридичної особи не є ознакою для визначення тотожності найменувань.
3.2. При написанні найменування юридичної особи використовуються:
3.2.1. Літери українського алфавіту - при написанні найменування українською мовою.
3.2.2. Літери латинського алфавіту - при написанні найменування англійською мовою.
3.2.3. Розділові знаки та символи: лапки (" "), крапка (.), кома (,), двокрапка (:), дужки /( )/, апостроф (’), дефіс (-), тире (), коса риска (/), знак оклику (!), знак питання (?), номер (№), плюс (+), знак рівняння (=), зірочка (*), ет комерційна (@).
3.2.4. Цифри: арабські (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) та римські (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, L, C, D, M).
Використання інших символів, розділових знаків у найменуванні юридичної особи не допускається.
3.3. В установчих документах та при заповненні реєстраційної картки використовуються великі літери:
українського алфавіту (А, Б, В, Г, Ґ, Д, Е, Є, Ж, З, И, І, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ь, Ю, Я) - при написанні найменування українською мовою;
латинського алфавіту (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) - при написанні найменування англійською мовою.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади О. В. Зеркаль
Изменена форма декларации о начале выполнения стро... Назад

Далее по теме:

Чем занимается Минюст

 
Чем занимается Минюст
Многие обращаются в министерство юстиции с различными запросами касающиеся разъяснений некоторых положений действующего законодательства ...


Внесение изменений в свидетельство плательщика единого налога при смене видов деятельности

 
Внесение изменений в свидетельство плательщика единого налога при смене видов деятельности
Государственная налоговая служба Украины разъяснила вопросы внесения изменений в свидетельство плательщика единого налога физического лица – предпринимателя при смене видов деятельности с КВЭД ДК 009:2005 в Едином государственном реестре на аналогичные виды деятельности по КВЭД ДК 009:2010:


Сегодня вступили в силу Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг

 
Сегодня вступили в силу Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг
23.04.2012 года вступило в силу Постановление Кабинета Министров Украины № 295 от 11.04.2012 года, которым утверждены Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг...


Налоговый кодекс Украины в статье 5 определил что все положения законодательства противоречащие кодексу не применяется

 
Налоговый кодекс Украины в статье 5 определил что все положения законодательства противоречащие кодексу не применяется
5.2. У разі якщо поняття, терміни, правила та положення інших актів суперечать поняттям, термінам, правилам та положенням цього Кодексу, для регулювання відносин оподаткування застосовуються поняття, терміни, правила та положення цього Кодексу.


Госкомпредпринимательства разъяснил некоторые вопросы применения Закона Украины «Об акционерных обществах»

 
Госкомпредпринимательства разъяснил некоторые вопросы применения Закона Украины «Об акционерных обществах»
В своем письме № 5224 от 07.05.2009 года Госкомпредпринимательства разъяснил, что изменение типа акционерного общества с частного на публичное или с публичного на частное не является его преобразованием.


ГлавнаяКто МыПартнерыКонтакты    
Cистема управления сайта от студии «АртДизайн»   
rss
Карта