ГлавнаяИз зала судаКарта проездаЮристыКонтактыСообщение
Юридическая компания — «Основной закон», консультации и помощь в возвращении депозитов, защита по кредиту
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ЗАЩИТА                        veni, vidi, vici

г. Донецк, бул. Пушкина, 2а                    [email protected]
тел.: (062) 334-99-77                                 Icq.:455689886
         (095) 407-407-3                                                         


Победа! Новое решение о взыскании задолженности
Победа! На этот раз хозяйственный суд Донецкой области принял решение о взыскании в пользу клиента ЮК «Основной Закон» задолженности на сумму 400000,0...


Победа! Апелляционный суд Донецкой области удовлетворил ходатайство о замене стороны правопреемником
В процессе реорганизации юридического лица – ответчика по гражданскому делу, интересы которого представляют наши юристы, путем выделения было создано...


Положения Инструкции о порядке осуществления нотариальных действий обжалуются в суде
Согласно абз. 11 п. 283 Инструкции о порядке осуществления нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденной приказом № 20/5 от 03.03.2004 года,...


Преюдиция на Украине. Верховная Рада изменит основания освобождения от доказывания
На прошлой неделе в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект Постановления о принятии за основу проекта закона «О внесении изменений в некото...
Система Orphus


образец договора субаренды

Нижеследующий документ являет собой образец договора субаренды. Обратите внимание, что, составляя актуальный договор субаренды, необходимо вносить в представленный шаблон изменения, основанные на знании конкретной ситуации. Именно поэтому мы рекомендуем вам обратиться к услугам наших специалистов.


ДОГОВІР СУБОРЕНДИ № 2
нежитлового приміщення
м. Донецьк, __.___.2008 р.
 
Фізична особа-підприємець __________________________ (надалі «Орендар»), що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця №__________________ від ____200__ р. з одного боку та ____________________, в особі _____________________________, що діє на підставі ________________ (надалі «Суборендар») з іншого боку, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона»), уклали цей договір (надалі в тексті “Договір) про нижченаведене:
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Орендар передає, а Суборендар приймає в строкове платне користування нежитлове приміщення (надалі в тексті «Об’єкт оренди») розташоване на ___________ поверсі в будівлі по ______________ у м. Донецьку загальною площею _______ (____________) квадратних метрів), за технічним паспортом, виданим _____200___р., інвентаризаційна справа №__________.
1.2. Об’єктом оренди Орендар користується на підставі договору оренди від ________200_р. за №____.  
1.3. Якщо інше не вибігає з технічного паспорту, схема розташування Об’єкту оренди оформлюється окремим додатком, або визначається в акті приймання передачі.
 
2. МЕТА СУБОРЕНДНОГО КОРИСТУВАННЯ
2.1. Об’єкт суборенди передається під розміщення: _________________________________________
2.2. Місце розташування і Об’єкт суборенди перед укладенням Договору комісія компетентних представників Суборендаря оглянула.
2.3. .............
2.4. ............... 
3. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ ОБ’ЄКТА СУБОРЕНДИ
3.1. Передання та повернення Об’єкта суборенди здійснюється двосторонньою комісією, яка складається з повноважних представників Сторін. При переданні та поверненні Об’єкта суборенди складаються Акти приймання-передання, які підписуються уповноваженими представниками Сторін.
……………
3.5. Суборендар користується Об’єктом суборенди з урахуванням Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» №4004-ХІІ від 24.02.1994р. Використовуючи Об’єкт суборенди, Суборендар забезпечує додержання прав мешканців навколишніх з Об’єктом суборенди будинків.
 

4. СУБОРЕНДНА ПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ
4.1. Розмір суборендної плати за один місяць суборендного користування всім Об’єктом суборенди складає: _________ (________________________) гривень ___ копійок без податку на додану вартість, при цьому:
4.1.1. Розмір суборендної плати у відповідності до п.1 ст.284 Господарського кодексу України за кожний місяць визначається шляхом її коригування на індекс інфляції за наступною формулою: ……………………………..
4.1.2. У випадку перевищення курсу долару Сполучених Штатів Америки співвідношення ___(_________) доларів США за одну гривню, орендна плата сплачується у національній валюті України у сумі розміром, що надає можливість придбати на день оплати ____ (___________________________) доларів Сполучених штатів Америки _____ за курсом придбання ____Донецьк_____ (курс цієї банківської установи застосовується у випадку його перевищення курсу встановленого Національним банком України), але не менше розміру суборендної плати визначеної п.4.1. Договору.
4.2. Щомісячна суборендна плата за кожний місяць с................................................................................................................... грошового розрахунку.
4.3. Суборендар сплачує суборендну плату за період з: ___.___.200___ по ___.___.200___ до ___.__.200__ року.
..................................
4.7. Підставою для сплати суборендної плати є щомісячне з............................................. незалежно від результатів фінансово-господарської діяльності Суборендаря. Усі платежі за даним Договором здійснюються Суборендарем у грошовій формі, у національній валюті України, погашення такої заборгованості здійснюється у відповідності до вимог статті 534 Цивільного кодексу України. Амортизаційні відрахування на Об’єкт суборенди здійснюються Орендодавцем. Амортизаційні відрахування на Об’єкт суборенди здійснюються Орендодавцем.
 
5. ПОРЯДОК ЗМІНИ СУБОРЕНДНОЇ ПЛАТИ
5.1. До першого вересня кожного поточного року протягом строку орендного користування Орендар вправі направляти Суборендарю повідомлення з пропозицією про зміну орендної плати, яку Суборендар розглядає на протязі 30 (тридцяти) днів з моменту його відправлення Орендарем, при цьому:
5.1.1. З метою уникнення спору ................................................................або листа про відсутність змін ціни суборендного користування.
5.1.2. У випадку узгодження запропонованих Орендарем у відповідності до п.5.1. Договору змін, Сторони до ____________кожного поточного року вносять запропоновані Орендарем зміни до даного Договору.
5.1.3. У випадку неузгодження запропонованих Орендарем у відповідності до п.5.1. Договору змін, цей Договір починаючи з 30 _________________відповідного року вважається розірваним, доказом неузгодженості змін є відсутність підписаної Угоди.
5.2. Орендар може збільшити орендну плату і у випадку збільшення ринкової вартості Об’єкту суборенди, збільшення вартості пропозицій з надання в орендне користування аналогічних приміщень поруч, змін в оподаткуванні та інших змін розмірів обов’язкових зборів і платежів, підвищення вартості товарів (в тому рахунку і нерухомості) та послуг.
 
6. ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИТРАТИ ТА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ
6.1. В склад Суборендної плати не входить вартість експлуатаційних витрат (обов’язкові або необхідні для користування, функціонування та утримання Об’єкту суборенди послуги), компенсація вартості наданих комунальних послуг та компенсація плати за землю пропорційно займаній площі.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
7.4.1.
 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВЯЗАНЬ
8.1. Відповідно п.6. ст. 232 Господарського кодексу України і до п.1 ст.259 Цивільного кодексу України та за своєю домовленістю, Сторони збільшили позовну давність до вимог про стягнення та період нарахування неустойки (штрафу, пені) до трьох років.
8.2. У разі прострочення терміну по передачі Орендарем Об’єкту суборенди в орендне користування Орендар сплачує Суборендарю неустойку в розмірі одного відсотка від суми місячної орендної плати, вказаної у п.4.1. цього Договору, за ..........................................................за весь час користування або не повернення Об’єкту суборенди п.2.ст.785 Цивільного кодексу України.
8.3. Забезпечення виконання обов’язків Суборендаря за Договором є неустойка, яка сплачується Орендарю за неналежне здійснення або нездійснення платежів (оплати грошових зобов’язань) у строки встановлені підпунктом 4.2. Договору, підпунктом 4.3., підпунктом 4.5. і підпункту 4.6. Розділу 4 Договору, у розмірі одного відсотку від несплаченої суми за кожен день прострочення сплати.
8.4. Збитки, заподіяні невиконанням чи неналежним виконанням сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, відшкодовуються Сторонами в повному обсязі понад суми штрафних санкцій.
 
9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
9.1. Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами.
9.2. Закінчення строку дії чинного Договору не звільняє Сторони від виконання тих зобов’язань, що лишились невиконаними.
9.3. Строк оренди (дії Договору) автоматично не подовжується, у випадку бажання Сторін продовжити строк дії Договору, вони укладають угоду про подовження строку дії договору, або новий договір.
9.4. Строк оренди (дії договору) починає свій перебіг з: ___.___.200__р. по __.___.2009р.
 
10. ПРИПИНЕННЯ АБО ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
10.1. Відповідно до пункту 3 ст.6 Цивільного кодексу України сторони дійшли згоди, що в разі прострочення Суборендарем виконання зобов’язань, зазначених у розділі 4 чинного Договору більше ніж на 15 днів сумарно або поспіль, Орендар має право відмовитися ..........................................від відповідальності перед Суборендарем та такі дії. В цьому випадку Договір вважається розірваний з моменту отримання Суборендарем відповідного повідомлення.
10.2. У випадку дострокового припинення ...............................................Орендарю згідно Розділу 3 Договору.
10.3. Суборендарем може бути ініційовано розірвання договору лише при відсутності заборгованості за період суборендного користування приміщенням, одночасно Суборендар повинен відшкодувати Орендарю збитки за термін суборенди, який не використаний Суборендарем в разі односторонньої відмови Суборендаря від Договору в повному обсязі до спливу строку, на який він був укладений без пред’явлення стороні претензії щодо ущемлення його права. Така пропозиція Суборендарем надсилається за три місяці до пропонованої дати розірвання Договору.
 
11. ЗМІНИ ДОГОВОРУ
11.1. Всі зміни до Договору після підписання останнього оформлюються письмово (крім змін розміру суборендної плати у порядку передбаченому положенням п.5.1. і п.п.4.1.1. п.4.1. Договору), узгоджуються та підписуються Сторонами та є його невід’ємною частиною. Умови Договору зберігають силу протягом всього строку дії Договору, в тому числі у випадках, коли після його укладення, законодавством встановлено правило, що погіршує становище Суборендаря.
 12. ПОЛІПШЕННЯ ОБ’ЄКТУ ОРЕНДИ
12.1. Суборендар зобов’язується без згоди Орендаря не робити поліпшення (віддільні та невіддільні в тому рахунку і капітальний ремонт Об’єкту суборенди), а у випадку порушення Суборендарем положень цього пункту, за вимогою Орендаря, в тижневий строк усунути ......................................................., переобладнання та інші невіддільні поліпшення, навіть якщо вони зроблені за згодою Орендаря.
12.2. ................. Тут і далі під невіддільними без шкоди для Об’єкту оренди поліпшеннями розуміються матеріали покриття стін, перекриттів, підлог і віконних прорізів, а також інші матеріали, що поліпшують зовнішній вигляд Об’єкту оренди, збільшують його вартість і які неможливо відділи від Об’єкту оренди без завдання йому шкоди, тощо. Під віддільними поліпшеннями розуміються: предмети інтер’єра і таке інше.
 

13. ФОРС-МАЖОР
13.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання взятих на себе за цим Договором зобов’язань в разі настання під час дії Договору обставин непереборної сили (форс-мажору).
13.2. ...........
13.4. Якщо форс-мажорні обставини продовжуються більш ніж 30 (тридцять) календарних днів, то кожна із Сторін має право розірвати договір, у такому випадку відповідна Сторона не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків.
 
14. ІНШІ УМОВИ
14.1. Спори, які виникають при виконанні, зміні або припиненні Договору, а також в зв’язку з ним вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а у разі відсутності домовленості - згідно чинному законодавству України.
14.2. Реорганізація Орендаря, або перехід права власності на Об’єкт суборенди третім особам визнаються підставою для припинення чинності чинного Договору.
14.3. ...........................
14.4. Переведення боргу за Договором дозволяється за умови письмового погодження з іншою стороною, відступлення права вимоги Орендарем дозволяється.
14.5. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, які стосуються Договору, втрачають юридичну силу.
14.6. Всі Додатки до Договору – є невід’ємною частиною Договору.
14.7. На правовідносини, врегульовані цим Договором, не розповсюджується дія Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та пов’язана з ним методика нарахування орендної плати.
14.8. Договір складено в двох оригінальних примірниках українською мовою, зрозумілою для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу: по одному для кожної із Сторін. Орендар є фізичною особою – платником єдиного податку, Суборендар є юридичною особою платником єдиного податку.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗІТИ та ПІДПИСИ СТОРІН

СУБОРЕНДАР

ТОВ «_________________________________»
____, м. Донецьк, вул. ___________________
 п/р _____________ в ______________
МФО ________
Код ЄДРПОУ ___________


________________________
М.П.

ОРЕНДАР

Фізична особа – підприємець ____________________
_______, м. Донецьк, вул. ________, буд._____, кв. ____
п/р ___________ в _____ в м. Донецьк
МФО ______________
ІПН ________________

____________________
М.П.


 
© 2009 ЮК "Основной Закон": юридические услуги, юридическая помощь и защита.
ГлавнаяИз зала судаКарта проездаЮристыКонтактыСообщение    
Cистема управления сайта от студии «АртДизайн»   
rss
Карта